Anbi

Naam: Stichting Joods Leven Den Haag
KvK nummer: 75093626
RSIN: 860139608

CONTACTGEGEVENS
Jagerstraat 4
2514 BZ Den Haag

Telefoon: 070-3646862
Email: info@joodslevendenhaag.com

BESTUUR
R.M. Naftaniel – Voorzitter
A. Bank Pintel – Penningmeester
J. Haas – Secretaris
A.B. Baumgarten –  Bestuurslid
O. Topper – Bestuurslid

DOELSTELLING
In de statuten (art.3.1.a.) staat dat de Stichting ten doel heeft: “het verstrekken van financiële steun aan instellingen die zich inzetten voor het versterken van het Joodse leven in ’s Gravenhage, zulks in de breedste zin des woords”. In art 3.2 van de statuten valt te lezen: “De stichting beoogt haar doel te bereiken door het op een verantwoorde manier beheren van het vermogen van de stichting, het ontvangen van donaties, giften, legaten en erfstellingen, alsmede het doen van uitkeringen aan instellingen die naar het oordeel van het bestuur als organisatie of projectmatig bijdragen aan de versterking van het Joodse leven in ’s Gravenhage

BELEIDSPLAN
Bij de doelstelling van de Stichting past het dat haar financiële steun een structureel karakter krijgt om zo een blijvend positief effect te sorteren op het Joodse leven in Den Haag. Om dat te kunnen bewerkstelligen, kiest de stichting voor een meerjarige aanpak, waarbij jaarlijks een vast bedrag van € 100.000 zal worden uitgekeerd. Met het jaarlijks beschikbaar stellen van dit bedrag zal de beoogde continuïteit worden geboden en kunnen projecten meerjarig en gericht worden ondersteund. Voor zover de jaarlijkse opbrengsten uit het vermogen hiertoe ontoereikend zijn (wat bij de huidige rentestanden waarschijnlijk is) zullen deze worden aangevuld uit het vermogen om het bedrag van    € 100.000 op jaarbasis beschikbaar te stellen. Daarnaast zullen er op jaarbasis enige vaste kosten gemaakt worden, zoals boekhoud- en accountantskosten. Die zullen de €5.000 op jaarbasis niet mogen overschrijden. 
Voor subsidies komen alleen organisaties in aanmerking. Dat kunnen stichtingen of verenigingen zijn die in Den Haag staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan wel de in Den Haag functionerende Joodse Kerkgenootschappen. Individuen en bedrijven kunnen geen subsidie aanvragen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de stichting geld ter beschikking te stellen voor monumenten, gedenkstenen of andere zaken die uitsluitend het verleden op het oog hebben. Activiteiten die gericht zijn op de toekomst, ook als daar een historisch element inzit, op Joodse vorming, het bijeenbrengen van Haagse Joden en het uitdragen van Joodse cultuur, alsmede het versterken van de rol van de Kerkgenootschappen hebben de voorkeur van het bestuur. De Joodse gemeenschap heeft daar het meeste baat bij. Organisaties kunnen het hele jaar aanvragen, totdat het jaarlijks vast te stellen uitkeringsbedrag bereikt is. Per jaar is het uitkeringsbedrag vastgesteld op €100.000. De criteria voor subsidieverlening zijn nader uitgewerkt in het subsidiereglement. 

BELONINGSBELEID
De inkomsten van de stichting staan geheel in dienst van het realiseren van de doelstellingen. De onkosten en overhead zullen daardoor beperkt worden tot het hoognodige. Voor onze inkomsten en uitgaven leggen wij verantwoording af in de jaarstukken waarbij wij jaarlijks opdracht geven aan een externe accountant voor een verklaring. 
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding of beloning voor hun werk en inzet. 

%d bloggers liken dit: