Joods Leven Den Haag

Achtergrond

Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er in Den Haag ca. 17.000 Joden. Daarvan werden er ruim 12.000 door nazi’s vermoord. Nog altijd is Den Haag de tweede ‘Joodse’ stad van Nederland. De laatste jaren is er weer sprake van een toename van het Joodse leven in de stad. De Stichting Joods Leven Den Haag is erop gericht het Joodse Leven in Den Haag de komende jaren verder te stimuleren door het financieel ondersteunen van instanties die hier actief aan bijdragen.

De middelen

De Stichting Joods Leven Den Haag (hierna: de Stichting) is voortgekomen uit de gelden die de gemeente Den Haag ter beschikking heeft gesteld voor de restitutie van na de oorlog bij Joden immoreel geheven erfpacht- en straatbelasting. Het vermogen van de Stichting bestaat uit die gelden, verminderd met de gedane individuele uitkeringen, en vermeerderd met de wettelijke rente.

Doel

De Stichting heeft formeel ten doel financiële steun te verstrekken aan instellingen die zich inzetten voor het versterken van het Joodse leven in Den Haag, in al zijn facetten. De Stichting zorgt voor het verantwoord beheer van haar vermogen, het ontvangen van donaties, giften, legaten en erfstellingen en het doen van uitkeringen aan instellingen die naar het oordeel van het Stichtingsbestuur als instelling of projectmatig bijdragen aan de versterking van het Joodse leven in Den Haag.

Jaarlijkse uitkering

De Stichting stelt jaarlijks een bedrag van maximaal €100.000 aan uitkeringen ter beschikking voor instellingen en projecten die voldoen aan de statutaire doelstellingen. Aangezien de twee Joodse Kerkgenootschappen, de Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG) Den Haag en de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda (LJG) Den Haag, als enige instellingen, per definitie gericht zijn op de instandhouding en versterking van het Joodse leven in de stad, komt aan beide jaarlijks een vast bedrag toe. Voor het resterende uitkeringsbedrag kunnen het hele jaar door subsidies worden aangevraagd.