Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Elke subsidieaanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van de Stichting aan de hand van de doelstellingen van de Stichting Joods Leven Den Haag en onderstaande criteria. Aanvragen van een subsidie betekent dat een aanvrager met de criteria en beslissingen van de Stichting instemt. Alleen instellingen komen voor subsidiëring in aanmerking; individuen en bedrijven zijn uitgesloten. Voor alle aanvragen geldt dat deze alleen voor subsidie in aanmerking komen als zij naar het oordeel van het Stichtingsbestuur aantoonbaar ten goede te komen aan de Joodse gemeenschap in Den Haag.  Daarnaast neemt de Stichting alleen subsidieaanvragen in behandeling waarvoor geldt dat (i) het project in Den Haag wordt uitgevoerd en/of (ii) het projectvoorstel door een statutair in Den Haag gevestigde instelling wordt ingediend en/of (iii) het project gaat over de Joodse gemeenschap in Den Haag of leden daarvan. Projecten die niet aan minimaal één van deze criteria voldoen, worden onmiddellijk afgewezen.

Een project moet minimaal drie maanden vóór de beoogde aanvang worden aangevraagd. Bij toekenning van een subsidieaanvraag, wordt een voorschot verstrekt tot maximaal 75% van de verleende subsidie. Bij de vaststelling van de subsidie vindt afrekening plaats tot maximaal de resterende 25%. Uitbetaling van het restant is geen automatisme, omdat bij elke vaststelling van een subsidie wordt bezien of de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan.

Verantwoording van een toegekend project door de subsidieontvanger dient binnen een half jaar na afronding van het project plaats te vinden. Een instelling kan maximaal één subsidie per kalenderjaar toegewezen krijgen.


Beoordelingscriteria

 • De projecten dienen naar het oordeel van het Stichtingsbestuur aantoonbaar ten goede te komen aan de Joodse gemeenschap in Den Haag.
 • Het project voldoet tenminste aan één of meerdere van onderstaande criteria:
  • het project wordt in Den Haag uitgevoerd; en/of
  • het projectvoorstel wordt door een statutair in Den Haag gevestigde instelling ingediend; en/of
  • het project gaat over de Joodse gemeenschap in Den Haag of leden daarvan.
 • Iedere instelling kan maximaal één subsidie per kalenderjaar toegekend krijgen.
 • Voor subsidie komen toekomstgerichte activiteiten, ook als daar een historisch element in zit, in aanmerking die zijn gericht op:
  • Joodse vorming en/of
  • het bijeenbrengen van Haagse Joden en/of
  • het uitdragen van de Joodse cultuur en/of
  • het versterken van de rol van de Joodse kerkgenootschappen in Den Haag (NIG en LJG)
 • De volgende doelen komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor subsidie:
  • Monumenten
  • Andere zaken die uitsluitend betrekking hebben op het verleden

Het bestuur van de Stichting zal op grond van bovenstaande criteria een afweging maken en een besluit nemen. Tegen een beslissing is geen beroep mogelijk. Over de uitkomst kan niet worden gecorrespondeerd.

*Download deze PDF met de lijst van vereisten voor het indienen van een subsidie aanvraag.

%d bloggers liken dit: